วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ความหมายของเลขานุการบริหาร  ความหมายของเลขานุการบริหาร
         เลขานุการบริหาร  (Executive secretary)   หมายถึง ผู้ช่วยผู้บริหารในการประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ส่วนร่วมในการพิจารณางานทางด้านการวางแผน งานนโยบาย ตลอดจนเป็นตัวแทนขององค์กรในการประสานงานกับหน่วยงานอื่น
                คำว่า  EXECUTIVE   สามารถแยกคำศัพท์ออกได้  8  คำ  และในแต่ละคำมีความหมายและความสำคัญเพื่อให้เลขานุการบริหารได้นำไปปฏิบัติดังต่อไปนี้
                Ex  =  Execution  ความสามารถในการบริหารจัดการ  เลขานุการบริหารจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา และของผู้บังคับบัญชา
                E  =  Efficiency  ความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  เลขานุการบริหารจะต้องมีสมรรถภาพในการทำงาน จึงทำให้ผลงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ
                C  =  Convention   ระเบียบแบบแผน  หรือการประชุม  เลขานุการบริหารจะต้องเป็นผู้นำที่ดี มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงาน  และ  เพื่อเป็นที่เคารพของผู้ใต้บังคับบัญชา
                U  =  Umpire   ผู้ชี้ขาด  ผู้ตัดสิน  ทำหน้าที่ชี้ขาด  เลขานุการบริหารจะต้องเป็นมีอำนาจในการตัดสินใจในการทำงาน
                T  =  Technique   ความชำนาญ   เลขานุการบริหารจะต้องมีความชำนาญ หรือมีเทคนิคในการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่  เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ทันกับยุคของไอที
                I  =  Ideally  แบบอย่างอันเลิศ  สุดยอด เลขานุการบริหารจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี   ทั้งในด้านการปฏิบัติตน และการทำงาน
                V  =  Validate  มีเหตุ  มีผล  เลขานุการบริหารจะต้องให้หลักของการทำงานอย่างมีเหตุ     มีผลในการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน
                E  =  Esteem    ความน่านับถือ  น่าสรรเสริญ  เลขานุการบริหารต้องประพฤติ  ปฏิบัติตนให้น่าเคารพ  นับถือ  และเป็นผู้นำที่ดีแก่ผู้ร่วมงานและผู้มาติดต่อประสานงาน
                ฉะนั้น  เลขานุการบริหาร  (Executive secretary)  นอกจากจะหมายถึง  ผู้ช่วยผู้บริหารในการประสานงานกับแผนกต่าง  ๆ  มีส่วนร่วมในการพิจารณางานทางด้านการวางแผน  งานนโยบาย  ตลอดจนเป็นตัวแทนขององค์กร  ในการประสานงานกับหน่วยงานอื่น  แต่ต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการ  งานที่ออกมาจะต้องมีประสิทธิภาพ  เป็นผู้นำที่ดี ใช้เหตุ ใช้ผลในการตัดสินปัญหา หรืออาจให้คำว่า  Executive assistant  ซึ่งแปลว่า ผู้ช่วยผู้บริหาร
               

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น